Integrácia bezpečnosti

Realizujeme zabezpečenie strojov, pracovísk a technológii.

Prevádzkovatelia strojných zariadení majú povinnosť prevádzkovať strojné zariadenia v zhode so smernicou 89/655/EHS (NV č. 392/2006 Z. z.) o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných zariadení pracovníkmi pri práci.

V spolupráci s prevádzkovateľom navrhujeme a realizujeme riešenia tak, aby všetky zariadenia boli spôsobilé na prevádzku a aby bola zabezpečená ich spôsobilosť pravidelnými kontrolami a údržbou.

Základom sa stáva určité posúdenie rizika aby mohol byť stroj (alebo iné zariadenie) bezpečné, je potrebné posúdiť riziká spojené s jeho používaním. Proces posudzovania a znižovania rizík je opísaný v norme STN EN / ISO 12100. Pre posúdenie rizík je k dispozícii niekoľko techník ktoré v plnej miere využívame.

Nasledujúcim krokom je eliminácia a zníženie rizika podľa STN EN / ISO 12100.

V týchto fázach, ak to je potrebné, vykonávame meranie dobehu zariadení na certifikovanom prístroji, kde je výsledkom hodnota minimálnej bezpečnej vzdialenosti od nebezpečného miesta. S týmto údajom sa ďalej pracuje pri našom návrhu riešení pre odstránenie rizík.

Základom je návrh a výroba pevných zábran ktoré zamedzia vstupu do nebezpečných zón zariadenia. Kryty vyrábame na mieru z hliníkových profilov podľa požiadaviek legislatívy tak, aby dramaticky neutrpela ergonómia obsluhy zariadenia.

Tam, kde nie je možné použiť pevné krytovanie, inštalujeme bezpečnostné prvky ako sú napríklad bezpečnostné svetelné bariéry, laserové skenery, koncové spínače, kontaktné alebo bezkontaktné kódované RFID alebo obojručné ovládacie zariadenia, ktoré nám umožnia v maximálnej možnej miere zabezpečiť ochranu osôb a súčasne voľný prístup k zariadeniu.

Koncovým výstupom pre nášho zákazníka je akreditovaná inšpekcia zariadenia, ktorá vydá protokol o stave bezpečnosti na danom zariadení. Po dôkladnej a úspešnej kontrole je vydaný kladný protokol so známkou.

Naše služby

  • Dokumentácia posudzovania a znižovania rizík
  • Meranie dobehu na certifikovanom prístroji

  • Realizujeme návrhy a riešenia pre elimináciu a odstránenie rizík

  • Vykonávame kvalifikovanú inštaláciu a parametrizáciu bezpečnostných prvkov

  • Vyhotovujeme a zabezpečujeme potrebnú dokumentáciu k zariadeniam

  • Zabezpečujeme akreditovanú inšpekciu zariadení